EmpresaProductesVinyesEnoturismeContacte
CAT | CAS | ENGAlella Vinícola
 
Factors de Qualitat

Geologia
 
L'orografia i la geologia són dues característiques distintives d'aquesta comarca i per tant d'Alella. La poca distància que hi ha entre el límit marí i la Serralada Litoral provoca un desnivell topogràfic important, una barrera de condensació per a les humitats marines i lògicament una evacuació de les aigües superficials de pluja força enèrgica (típiques rierades del Maresme cap a la tardor). La geologia de la comarca és típicament granàtica, sobretot formada per leucogranits amb diversos tipus de pòrfirs.
Degut a l'orografia i a la composició granàtica de la roca mare apareix una meteorització mecànica del granit conformant a les zones més baixes uns sòls sorrencs poc cohesius, pobres en matèria orgànica i de tonalitat clara: el sauló. És la principal característica edafològica i és considerat un dels factors de qualitat per a l'obtenció dels nostres raïms.
Degut a la erosionabilitat del sauló la capa superficial del sòl moltes vegades ha estat transportada aigües a vall i en moltes vinyes en pendent sovint i apareix la roca mare. El seu poder de retenció de l'aigua és baix, ja que és molt permeable. La coloració blanca del sauló fa que el sòl retingui més la irradiació solar, llum i calor ajudant a la maduració del raïm.
Els sòls estan sobretot constituïts per quars, feldspats i miques, juntament amb altres minerals accessoris com l'hornblenda. Aquest conjunt mineralógic sota el clima predominant mediterrani és meteoritzat físicament originant el sauló.
El sòls originats són lleugerament àcids o neutres, textura arenosa i baix contingut en argiles i matèria orgànica.
 

 
   Empresa · Productes · Vinyes · Lots · Contacte